Sprzedaż

Wystawianie faktur, faktur korygujących, paragonów fiskalnych oraz faktur zbiorczych do wielu paragonów

Moduł Sprzedaż wspomaga obsługę dokumentów sprzedaży dla całego zakresu działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie – w oparciu o kartoteki materiałowe, magazynowe, usług i czynności. Pozwala na indywidualne określanie cen na towary i usługi oraz tworzenie indywidualnych cenników. Umożliwia obsługę limitów kupieckich i oferuje szerokie możliwości naliczania rabatów. Posiada również specjalistyczne funkcjonalności, takie jak sprzedaż detaliczna czy sprzedaż paliw z bezpośrednią komunikacją z dystrybutorami. Opcjonalnie dostępna jest obsługa sprzedaży w walucie obcej. Moduł Sprzedaż pozwala na automatyczne tworzenie dekretów księgowych. Umożliwia wystawianie wszystkich dokumentów sprzedaży (paragony fiskalne, faktury indywidualne i do wielu paragonów, faktury korygujące i faktury PRO-FORMA).

Zalety podsystemu

 • Wystawianie faktur, faktur korygujących, paragonów fiskalnych oraz faktur zbiorczych do wielu paragonów
 • Możliwość wystawienia jednego dokumentu sprzedaży z pozycjami z różnych podsystemów
 • Zapis i emisja faktur w plikach w formacie PDF
 • Obsługa przedpłat z rozliczaniem częściowym w wielu sprzedażach końcowych
 • Wystawianie faktur PRO-FORMA z możliwością rezerwacji towaru w magazynie
 • Obsługa rabatów procentowych i kwotowych do cen i wartości
 • Obsługa limitów kupieckich i należności przeterminowanych
 • Obsługa sprzedaży w PLN i w walucie obcej
 • Obsługa sprzedaży detalicznej dla stacji paliw z bezpośrednią komunikacją z dystrybutorami
 • Indywidualne uprawnienia do obsługi rejestrów sprzedaży
 • Obsługa zamówień klientów na towary i usługi z możliwością rezerwacji towaru w magazynie
 • Prowadzenie rejestru umów z klientami z możliwością okresowego (cyklicznego) fakturowania
 • Import i rozliczanie zapłat za transakcje (Polcard, eService), obsługa terminali płatniczych

Elementy modułu Sprzedaż

01 Sprzedaż

Moduł zapewnia kompleksową, wielowariantową obsługę sprzedaży we wszystkich sferach działalności przedsiębiorstwa. Dostosowanie do potrzeb firmy uzyskuje się dzięki znacznemu sparametryzowaniu poszczególnych funkcjonalności. Z jednej strony sprzedaż może być realizowana w pełni samodzielnie bez powiązania z innymi podsystemami, specyfikacja towarów i usług może być wprowadzana bez wykorzystania jakichkolwiek kartotek, z drugiej strony może być realizowana pełna kontrola pozycji sprzedaży z przygotowanymi wykazami usług i towarów wraz z kontrolą stanów magazynowych. W parametrach instalacyjnych można uaktywnić rodzaje stosowanych rabatów procentowych i kwotowych, sposoby wyliczania podatku VAT, domyślne podpowiedzi, sposoby wystawiania oraz numeracji dokumentów jak i włączyć obsługę limitów kupieckich wraz z kontrolą należności przeterminowanych. Dostępna jest sprzedaż w PLN oraz w walucie obcej, wystawianie faktur PRO-FORMA, faktur zbiorczych (do wielu paragonów), sprzedaż na pracowników. Obsługiwane są drukarki fiskalne oraz indywidualne kasy dla sprzedawców. Dzięki pełnej współpracy z podsystemami Gospodarka Magazynowa, Usługi, Transport możliwe jest bezpośrednie fakturowanie wydań z magazynu, zleceń usługowych, zleceń transportowych jak i tworzenie dokumentów magazynowych z poziomu obsługi sprzedaży. Prowadzona obsługa przedpłat pozwala na ich całkowite lub częściowe rozliczanie w fakturach końcowych. Podczas wystawiania faktur korygujących dotyczących wydania towarów z magazynu, automatycznie tworzone są odpowiednie dokumenty magazynowe. Współpraca z podsystemem Finanse i Księgowość zapewnia możliwość śledzenia bieżącego stanu należności kontrahenta, odnotowywania zapłat w raportach kasowych czy też automatycznego oraz ręcznego tworzenia dekretów księgowych. Właściwy dostęp do obsługi oraz informacji o prowadzonej sprzedaży zapewniają indywidualne uprawnienia dla użytkowników do poszczególnych rejestrów sprzedaży.

02 Sprzedawca – sprzedaż detaliczna

W oparciu o wykaz punktów sprzedaży detalicznej zawierający predefiniowane ustawienia i opcje prowadzonej sprzedaży możliwa jest obsługa pełnego zakresu sprzedaży towarów i usług w uproszczony sposób. Podstawowym założeniem obsługi w tym module jest maksymalne ograniczenie zakresu wprowadzanych danych poprzez stosowanie podpowiedzi ustawień domyślnych z równoczesnym zminimalizowaniem ilości wykonywanych czynności. Do wprowadzania kodów towarów i usług zalecane jest stosowanie skanera kodów kreskowych. W przypadku współpracy z podsystemem Gospodarka Magazynowa realizowana jest pełna obsługa obrotów magazynowych (automatycznie). Sprzedaże z odroczonym sposobem płatności podlegają również pełnej kontroli limitów kupieckich i należności przeterminowanych. W zależności od ustawień, podczas sprzedaży mogą być obsługiwane rabaty indywidualne kontrahenta, rabaty do cen i wartości oraz uwzględnione ceny hurtowe towarów.

03 Stacja paliw – sprzedaż detaliczna

Sprzedaż detaliczna paliw jest funkcją współpracującą bezpośrednio z dystrybutorami na stacji paliw. Rozbudowany system uprawnień oraz niezależnych ustawień umożliwia równoległą obsługę wielu różnych stacji paliw. System Veritum komunikuje się z dystrybutorami (w oparciu o sterownik programowy firmy PCS s.c. lub Petroconsulting), wyświetla ich aktualny stan oraz umożliwia wykonanie funkcji sterujących (programowanie, zwalnianie po dokonaniu sprzedaży, blokowanie, odblokowanie). Sprzedaż paliwa może być łączona ze sprzedażą innych towarów dostępnych na stacji paliw oraz usług (np. myjnia, stacja diagnostyczna itd.). W tracie sprzedaży prowadzona jest obsługa rabatów procentowych i kwotowych (niezależnie w ramach każdej stacji paliw). Dostępna jest również obsługa stałych cen dla wybranych kontrahentów (niezależnie od ceny ustawionej na dystrybutorze).

04 Zamówienia

Moduł wspomaga przyjmowanie zamówień od klientów na towary i usługi. Obsługa zamówień polega na wprowadzeniu danych o kontrahencie, terminie i warunkach realizacji, a następnie określeniu specyfikacji towarów i usług. W przypadku towarów możliwe jest również dokonanie rezerwacji towaru we wskazanym magazynie. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, system wspomaga tworzenie dokumentów sprzedaży oraz dokumentów wydania towarów z magazynu. Dla każdej pozycji zamówienia, na bieżąco jest śledzona realizacja oraz wyświetlane są dotychczas wystawione dokumenty. Przy przyjmowaniu kolejnych zamówień na podobny zakres jak wcześniej zarejestrowane w systemie, możliwe jest przywoływanie istniejących zamówień na wzór.

05 Rozliczanie transakcji POLCARD

Dla firm prowadzących sprzedaż z możliwością zapłaty kartami płatniczymi za pomocą terminali płatniczych obsługiwanych przez Polcard czy eService, moduł ten znacznie ułatwia możliwość powiązania i rozliczania przekazanych przez operatora zapłat z dokonanymi sprzedażami. Obsługa polega na okresowym imporcie raportów przekazywanych przez Polcard, zawierających listę zapłat (data, wartość, 4 ostatnie cyfry numeru karty). Na podstawie tych danych system Veritum dokonuje automatycznie powiązania zapłat ze sprzedażami i tworzy odpowiednie dekrety księgowe. Możliwe jest również ręcznie powiązanie zapłaty ze sprzedażą.

06 Fakturowanie okresowe

Moduł umożliwia prowadzenie wykazu wszystkich umów z klientami dotyczących cyklicznego świadczenia usług, w celu ich okresowego fakturowania. Zarejestrowana może być umowa główna wraz ze wszystkimi zmianami (aneksami). Opis umowy zawiera niezbędne informacje do wystawiania sprzedaży (okres obowiązywania, okresy fakturowania, wykaz fakturowanych usług z cenami) oraz dane domyślne do automatycznego tworzenia dokumentów (rejestr sprzedaży, sposób zapłaty). Ceny poszczególnych usług mogą być zmieniane indywidualnie (pamiętana jest cała historia) oraz waloryzowane okresowo stałym współczynnikiem. Faktury dla wszystkich umów mogą zostać wystawione i wydrukowane zbiorczo, dla wskazanego rejestru sprzedaży bądź indywidualnie.

Pobierz wersję PDF

Obejrzyj film

Poznaj wszystkie moduły systemu Veritum ERP

Kadry i Płace

 

Gospodarka Magazynowa

 

Sprzedaż

 

Usługi

 

Transport i Spedycja

 

Finanse i Księgowość

 

Środki Trwałe

 

Zarządzanie Relacjami z Klientami