Usługi

Prowadzenie kartotek usług i czynności,

Podsystem wspomaga przyjmowanie, realizację i rozliczanie zleceń usługowych. Prowadzi rejestry zleceń w zakresie obsługi pojazdów, usług oraz gwarancji. Dostępna jest bezpośrednia współpraca i wymiana danych w zakresie gospodarki magazynowej. Zlecenia mogą być fakturowane pojedynczo lub zbiorowo. Na każdym etapie obsługi zlecenia, dostępna jest kontrola stanu należności kontrahenta. Dla wykonanych czynności może być prowadzona obsługa czasu pracy pracowników na dane zlecenia. Zlecenia mogą zasilać meldunek o stanie taboru.

Zalety podsystemu

 • Prowadzenie kartotek usług i czynności
 • Obsługa rejestrów zleceń: usługowych, gwarancyjnych
 • Niezależne uprawnienia pracowników do obsługi zleceń z poszczególnych rejestrów
 • Dwukierunkowa współpraca z magazynem
 • Obsługa rabatów całego zlecenia lub pojedynczych pozycji usług i materiałów
 • Bezpośrednia obsługa towarów bez udziału magazynu
 • Obsługa sprzedaży zlecenia i fakturowanie zleceń w ramach podsystemu sprzedaży
 • Dla zleceń zewnętrznych bieżąca kontrola stanu należności kontrahenta
 • Wielowariantowa obsługa kart pracy pracowników
 • Obsługa zgłoszeń serwisowych
 • Możliwość wydruku zlecenia łącznie z rachunkami wewnętrznymi
 • Zestawienia i analizy w różnym układzie

Moduły podsystemu

01 Zlecenia usługowe

Moduł pozwala na kompleksowe wprowadzanie i przetwarzanie informacji o wykonanych zleceniach usługowych, zapewniając szybkie przygotowanie kompletu dokumentów związanych z ich obsługą. Opis i sposób obsługi zlecenia jest definiowany w kartotece grup zleceń. Zlecenia są dzielone na zewnętrzne i wewnętrzne, co umożliwia ich opisanie i rozliczenie według niezależnych zasad. Wycena wartości poszczególnych czynności (usług) może być wykonana na podstawie prowadzonych wielowariantowo cenników ze stawkami ryczałtowymi bądź normatywami czasowymi. Dostępna jest również obsługa cen indywidualnych, dla wybranych kontrahentów na wskazane okresy czasu, zarówno na usługi jak i towary. Przyjęte zlecenia usługowe mogą być dowolnie korygowane do czasu ich zamknięcia. W zależności od ustawionych instalacyjnie wariantów obsługi oraz zasad wynikających z grupy zleceń, sposób opisu, ustalania cen oraz zakres obsługi mogą się znacznie różnić. Możliwa jest obsługa rabatów ogółem dla całego zlecenia i rabatów do poszczególnych jego pozycji. Obsługa cen może być prowadzona w cenach netto lub brutto. Wartości robocizny mogą być ustalone jako ceny umowne (ryczałtowe) lub wyliczone jako iloczyn ilości godzin (normatywu czasowego) i stawki godzinowej. Normatywy czasowe oraz stawki godzinowe mogą być ustalane (proponowane) również wielowariantowo. Niezależnie od wyceny i rozliczenia poszczególnych pozycji zlecenia, może być prowadzona obsługa kart pracy pracowników realizujących poszczególne czynności. Uzyskuje się w ten sposób, możliwość zasilania danymi podsystemu Kadry i Płace oraz następuje przypisanie pracownika do poszczególnych czynności, co może być bardzo istotną informacją w przypadku ewentualnych reklamacji. W przypadku obsługi kart pracy, możliwe są różne warianty szczegółowości zapisów: w układzie kalendarza, na zlecenia ogółem (bez przypisania pracowników do czynności) oraz szczegółowe podziały czynności na pracowników.

Obsługa towarów w zleceniu może być prowadzona we współpracy z podsystemem Gospodarka Magazynowa. Wówczas możliwe jest przypisanie do zlecenia wcześniej wystawionych dokumentów magazynowych, jak i z poziomu zlecenia można pobrać towary, a odpowiedni dokument magazynowy rozchodu zostanie utworzony automatycznie.

Dla zakończonych zleceń zewnętrznych, dzięki współpracy z podsystemem Sprzedaż, możliwe jest utworzenie dokumentu sprzedaży bezpośrednio z poziomu obsługi zlecenia. Możliwa jest również obsługa sprzedaży, do której podpowiadane są zlecenia zakończone, jedna sprzedaż może obejmować wiele zleceń. W trakcie obsługi zleceń zewnętrznych dostępna jest bieżąca kontrola stanu należności kontrahenta, na podstawie danych z podsystemu Finanse i Księgowość. Zakres dostępu do poszczególnych grup informacji jak i możliwej obsługi dla pracowników jest ustalony na podstawie odpowiednich uprawnień do grup zleceń, magazynów i rejestrów sprzedaży.

02 Stacja obsługi pojazdów

Moduł stanowi rozszerzenie obsługi zleceń usługowych o specyficzne dane związane z usługami wykonanymi dla pojazdów mechanicznych. W ramach modułu dostępna jest dodatkowa obsługa kartotek usług i czynności w rozbiciu na marki pojazdów. Możliwe jest prowadzenie dodatkowego podziału usług w ramach marek pojazdów wg samodzielnie definiowanego kryterium (np. wg pojemności silnika, rodzaju nadwozia itp.). Otwarcie zlecenia obsługi pojazdu może być poprzedzone zgłoszeniem serwisowym.

W ramach zgłoszenia rejestrowane są podstawowe informacje o pojeździe i jego kierowcy, opisany jest stan pojazdu, jego wyposażenie oraz zgłoszone usterki i uszkodzenia. Bezpośrednio z poziomu zgłoszenia może zostać otwarte zlecenie obsługi, którego opis zostanie automatycznie wypełniony wcześniej wprowadzonymi danymi.

Pobierz wersję PDF

Obejrzyj film

Poznaj wszystkie moduły Veritum ERP

Kadry i płace

 

Gospodarka magazynowa

 

Sprzedaż

 

Usługi

 

Transport

 

Finanse
i księgowość

 

Środki trwałe

 

Zarządzanie relacjami z klientami

 

O nas

Gwarantujemy łatwość obsługi, funkcjonalność, niezawodność, elastyczność, bezpieczeństwo, kreatywność, intuicyjność oraz zgodność systemów z aktualnie obowiązującymi przepisami!

Dane kontaktowe

System-1 Spółka z o.o.
ul. Św. Michała 100
61-005 Poznań
tel. 61 10 25 240
poczta@system-1.pl

Oddział w Katowicach
ul. Franciszkańska 43
40-707 Katowice
tel. 32 202 62 99
fax. 32 202 63 01
katowice@system-1.pl

Rozliczenia roczne PIT w VeritumXL

Rozliczenia roczne PIT W ramach podsystemu Kadry i Płace wersji VeritumXL 2.4.4 udostępnione zostały m.in. deklaracje na nowych, obowiązujących formularzach oraz możliwość wysyłki deklaracji PIT-11 bezpośrednio na adresy mailowe pracowników. Pomoc w formie instrukcji...

VeritumXL 2.4.4 – nowa wersja

Nowa wersja VeritumXL jest już dostępna do pobrania. Zmiany dotyczą podsystemów: Finanse i Księgowość, Gospodarka Magazynowa, Kadry i Płace, Sprzedaż, Transport i Usługi. Zobacz listę zmian poniżej. W Strefie Klienta znajduje się nowa wersja Veritum XL już do...

Nowe wzory PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR i IFT

30 grudnia 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące nowych wzorów PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR i IFT. 

Poznaj nas bliżej!

© Daxen It Made in Poland