Środki Trwałe

Prowadzenie kartoteki środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Moduł Środki Trwałe prowadzi kartoteki środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz rejestruje wszelkie zmiany zachodzące w majątku firmy – użytkownik systemu może określić dowolny sposób klasyfikacji środków oraz miejsc ich użytkowania. Prowadzona ewidencja środków daje obraz majątku przedsiębiorstwa w różnych przekrojach: wg grup klasyfikacyjnych, wieku, miejsc użytkowania itp. Ewidencja może dotyczyć zarówno środków amortyzowanych w czasie jak i niskocennych składników majątku trwałego. W zakres systemu wchodzi także obsługa kartotek wyposażenia wydanego do użytkowania.

Zalety podsystemu

 • Prowadzenie kartoteki środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Obsługa tabel amortyzacji księgowej, podatkowej i zagranicznej
 • Prognoza amortyzacji na dowolny okres
 • Współpraca z podsystemem Finanse i Księgowość umożliwia automatyczne księgowania
 • Rejestracja wszelkich operacji dotyczących zmian zachodzących w majątku firmy
 • Sporządzanie inwentury na dowolny dzień w roku
 • Możliwość wykonywania różnorodnych analiz i zestawień

Elementy modułu Środki Trwałe

01 Środki trwałe

Użytkownik ma możliwość określenia sposobu klasyfikacji środków trwałych oraz miejsc ich użytkowania, poprzez wprowadzenie własnych symboli dla rodzajów majątku trwałego, rodzajów środków trwałych, działów, pionów i oddziałów. Dla każdego środka trwałego prowadzona jest tabela amortyzacji księgowej i podatkowej wg określonych dla środków trwałych stawek amortyzacji i wprowadzonego sposobu dokonywania odpisów amortyzacyjnych oraz tworzony jest plan amortyzacji na najbliższy rok. Można uzyskać prognozę amortyzacji na dowolny okres a także zestawienie środków wg stopnia zamortyzowania.

Symbole środków trwałych mogą być generowane wg wzorca, w skład którego może wchodzić: grupa KST, KST, oddział lub lokalizacja oraz numer kolejny w ramach szablonu. Program umożliwia wprowadzanie wszelkich operacji dotyczących zmian zachodzących w majątku firmy: przychodów, ulepszeń środków, zmian miejsc użytkowania, zmian sposobów amortyzacji (w tym zmianę podstawy odpisu), zmian statusu środka trwałego z czynnego na nieczynny, rozchodów, likwidacji częściowych, odpisów amortyzacyjnych planowych, odpisów z tytułu trwałej utraty wartości oraz aktualizacji wartości majątku (przeszacowania). Moduł umożliwia również utworzenie operacji z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Porównuje wartości księgowe i podatkowe środków trwałych, jak również wylicza rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Moduł dokonuje aktualizacji wartości (przeszacowania) dla środków trwałych z wybranego zakresu wg dowolnego wskaźnika. Wszystkie wprowadzone operacje są księgowane do podsystemu Finanse i Księgowość.

Moduł ułatwia przeprowadzenie i rozliczenie inwentury na dowolny dzień w roku: pełnej lub wyrywkowej, dla całego przedsiębiorstwa lub dla wskazanego miejsca użytkowania, a także dla wybranej grupy środków trwałych.

System umożliwia otrzymanie wielu analiz i zestawień, które stanowią pełną dokumentację majątku przedsiębiorstwa:

 • plan amortyzacji,
 • tabela amortyzacji,
 • kartoteka środków trwałych,
 • amortyzacja w miesiącu, roku lub kolejnych latach,
 • zestawienia zbiorcze majątku wg: grup klasyfikacji środków trwałych, pełnych symboli klasyfikacji środków trwałych, miejsc użytkowania (działów), kont księgowych, rodzaju majątku, rodzajów środków trwałych, oddziałów, sfer działalności, wg środków trwałych,
 • środki wg stopnia zamortyzowania,
 • przychody zbiorczo wg: grup klasyfikacji środków trwałych, rodzajów przychodów,
 • rozchody zbiorczo wg: grup klasyfikacji środków trwałych, rodzajów rozchodów,
 • struktura wiekowa środków trwałych,
 • dynamika majątku w latach lub w miesiącach.

Zakres analiz może być rozszerzany wg potrzeb przez użytkownika.

02 Wyposażenie

Moduł może współpracować z podsystemem Gospodarka Magazynowa w zakresie wydań i zwrotów wyposażenia. Program prowadzi ewidencję wyposażenia wydanego do użytkowania wg potrzeb i wymagającego zwrotu oraz wydawanego wg norm przypisanych do stanowisk pracowników lub norm indywidualnych na określony okres użytkowania. Gromadzi wszystkie operacje dotyczące zmian w wyposażeniu. Na podstawie wprowadzonych norm dla stanowisk lub indywidualnych dla pracowników, tworzona jest automatycznie lista wyposażenia do wydania na wskazany dzień. W zakres modułu wchodzi również funkcja: inwentaryzacja wyposażenia.

03 Amortyzacja zagraniczna

Dodatkowa amortyzacja dla firm z kapitałem zagranicznym pozwalająca śledzić zużycie majątku trwałego wg dowolnych stawek amortyzacji. Moduł obsługuje tabele amortyzacji zagranicznej w oparciu o utworzony plan amortyzacji. Dostępnych jest wiele analiz i zestawień: amortyzacja w miesiącu, w roku, zestawienia zbiorcze dla wybranych grup klasyfikacji oraz prognoza amortyzacji na następne lata.

Pobierz wersję PDF

Obejrzyj film

Poznaj wszystkie moduły systemu Veritum ERP

Kadry i Płace

 

Gospodarka Magazynowa

 

Sprzedaż

 

Usługi

 

Transport i Spedycja

 

Finanse i Księgowość

 

Środki Trwałe

 

Zarządzanie Relacjami z Klientami