Kadry i Płace

Prowadzenie ewidencji kadrowo – płacowej

Moduł Kadry i Płace skierowany jest do działów kadr i rachuby płac jako narzędzie do zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi pełną ewidencję pracowników w postaci kartotek kadrowo – płacowych, od przyjęcia pracownika aż do rozwiązania umowy o pracę, rejestrując i obsługując wszystkie zdarzenia zatrudnienia. Umożliwia obliczanie płac w oparciu o wszystkie typy umów oraz rodzaje wynagrodzeń według indywidualnych schematów. Następnie pozwala na wykonanie szeregu analiz i wydruków związanych z ewidencją pracowników w dowolnych przekrojach, z możliwością tworzenia indywidualnych wzorów zestawień. Oczywiście moduł Kadr i Płac zapewnia całkowitą zgodność systemu z obowiązującymi aktami prawnymi, a w szczególności z Kodeksem Pracy oraz ustawami podatkowymi i ubezpieczeniowymi. Podsystem Kadry i Płace emituje dokumenty rozliczeniowe do urzędów skarbowych (rozliczenia PIT) oraz ZUS (program Płatnika).

Zalety podsystemu

 • Prowadzenie ewidencji kadrowo-płacowych
 • Tworzenie wydruków i analiz kadrowo-płacowych
 • Naliczanie płac w oparciu o wszystkie typy umów
 • Dowolnie definiowane składniki płacowe
 • Tworzenie dekretów księgowych z list płac
 • Pełna współpraca z programem Płatnik
 • Bieżący przekaz informacji do rozliczeń z ZUS, urzędem skarbowym i GUS
 • Prowadzenie kartoteki podatkowej z możliwością wystawiania PIT-ów
 • Prowadzenie kartoteki potrąceń z możliwością emisji przelewów
 • Prowadzenie ewidencji i rozliczanie różnych rodzajów nieobecności
 • Obliczanie podstaw zasiłków i urlopów
 • Rozliczenie nadgodzin dziennych i okresowych
 • Prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej i funduszu mieszkaniowego
 • Prowadzenie kartoteki świadczeń socjalnych
 • Tworzenie przelewów elektronicznych

Elementy modułu Kadry i Płace

Moduł prowadzi i udostępnia rejestr danych osobowych wszystkich zatrudnionych pracowników oraz innych osób współpracujących (adresy, konta bankowe, tytuły ubezpieczeń, dane kierowcy, umowy).

01 Kadry

Moduł prowadzi i udostępnia rejestr danych osobowych wszystkich zatrudnionych pracowników oraz innych osób współpracujących (adresy, konta bankowe, tytuły ubezpieczeń, dane kierowcy, umowy, historia zatrudnienia, dane stażowe, świadczenia socjalne). Pozwala na tworzenie kompletu dokumentów kadrowych takich jak: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, umowy, aneksy, zmiany stawek oraz pozostałych dokumentów wynikających z potrzeb kadrowych. System umożliwia automatyczne przekazywanie zgłoszeń do ZUS-u (rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, zmiany danych). Moduł dostarcza komplet zestawień standardowych, możliwe jest też tworzenie własnych zestawień, wykorzystujących wcześniej wprowadzone dane. W przypadku potrzeby wydruku większej ilości egzemplarzy określonego dokumentu, istnieje możliwość instalacji wydruków zbiorczych (np. PIT-y, karty pracy itp.).

02 Nieobecności

Moduł nieobecności ewidencjonuje różne rodzaje nieobecności (urlopy płatne, bezpłatne, okolicznościowe, macierzyńskie, choroby itp.) dla pracowników, którzy mają umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną z rozliczaniem czasu pracy. System automatycznie ustala podstawę do wyliczania wynagrodzeń i zasiłków z tytułu nieobecności oraz umożliwia rozliczenie nieobecności przez listę płac.

03 Kartoteka urlopowa

Kartoteka urlopowa umożliwia ewidencję i nadzór nad urlopami i ich wykorzystaniem z podziałem na lata kalendarzowe. Przysługujące pracownikom uprawnienia urlopowe z tytułu urlopu wypoczynkowego są automatycznie tworzone na podstawie informacji z kartoteki osobowej, a wykorzystanie urlopu jest automatycznie odnotowane w trakcie zapisywania nieobecności. Ewidencji podlegają: urlop wypoczynkowy (w tym urlop na żądanie), opieka nad dzieckiem oraz inne urlopy (np. szkoleniowy).

04 Ewidencja czasu pracy

Moduł pozwala na ewidencjonowanie czasu pracy dla pracowników oraz innych osób niezatrudnionych na umowę o pracę. Dostępne jest między innymi prowadzenie karty pracy (ręczne lub automatyczne) oraz rozliczenie nadgodzin dobowych i w dowolnie wybranych okresach. Dla każdej osoby, może być ustawiony indywidualny kalendarz na podstawie obowiązującego w firmie kalendarza standardowego. W module czasu pracy automatycznie są rejestrowane karty pracy pochodzące z podsystemu Transport – karta drogowa kierowcy oraz Usługi – praca na zleceniach. Istnieje możliwość ustawienia kilku systemów rozliczania czasu pracy i kilku sposobów wyliczania nadgodzin. Dostępne jest też sprawdzenie poprawności i kompletności danych dotyczących planu pracy oraz jego realizacji. Operacje własne umożliwiają wykonanie niestandardowych operacji za pomocą własnych, zdefiniowanych wcześniej procedur.

05 Płace

Moduł pozwala na tworzenie, obliczanie i drukowanie list płac wg indywidualnie zdefiniowanych wzorców. W każdym nowym miesiącu listy są otwierane automatycznie. Istnieje też możliwość ręcznego dodawania list. Z list płac tworzone są automatycznie dekrety księgowe do systemu Finanse i Księgowość. Użytkownik może również operować dekretami ręcznie. Na listach płac dostępny jest komplet osób wraz ze składnikami płacowymi, zgodnie z wcześniej zdefiniowanym systemem wynagrodzeń. Składniki płacowe mogą być dopisywane również poza systemami wynagrodzeń. Powiązanie list płac z modułem nieobecności pozwala na rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków za czas nieobecności. Dane płacowe dostępne są w kartotece płacowej, która umożliwia tworzenie różnorodnych zestawień i analiz. W module płace istnieje możliwość emisji przelewów wynagrodzeń w formie przelewów elektronicznych. Lista przelewów jest tworzona automatycznie w trakcie obliczania list płac.

Można prowadzić kartotekę potrąceń, definiując w niej indywidualnie każdemu pracownikowi potrącenia z zadanym okresem lub wysokością potrącenia (np. potrącenia komornicze, alimenty, składki związkowe itp.). Dostępny jest przy tym mechanizm ograniczania wysokości potrącenia dla zachowania niezbędnej wysokości płacy minimum. Dla dokonanych potrąceń mogą być emitowane przelewy.

Moduł pozwala na rozliczanie podatku dochodowego w wybranym roku. Zlecenia podatkowe wystawiane są automatycznie w trakcie obliczania płac. Raporty ZUS tworzone są i przekazywane w formie elektronicznej do programu Płatnika. W kartotece składek dostępne jest zestawienie wszystkich składek odnotowanych w wybranym roku.

06 Pożyczki

Moduł umożliwia prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz kartoteki innych pożyczek np. z funduszu mieszkaniowego.

Moduł udostępnia rejestr członków kasy, ich pożyczek oraz listę zleceń finansowych w ramach wybranej pożyczki. Istnieje też zbiorczy rejestr zleceń, który pokazuje listę zleceń w miesiącu dla wszystkich członków kasy. Dzięki powiązaniu z kartoteką osobową w rejestrze członków można łatwo umieścić każdą osobę, odnotowaną w kartotece kadrowej. W rejestrze dostępne są następujące informacje: pobrane wpisowe, miesięczna składka (w zł lub %), bilans otwarcia i zgromadzony wkład. Rejestr pożyczek jest prowadzony oddzielnie dla każdego pracownika, a rejestr zleceń obejmuje wszystkie zlecenia związane z obsługą kasy zapomogowo-pożyczkowej: pobieranie wpisowego i składek, wypłacanie pożyczek i odnotowywanie rat oraz zwrot udziałów. Zlecenia mogą dotyczyć operacji przeprowadzonych gotówką w kasie, jak również potrąceń obsługiwanych przez listy płac. Zlecenia generują się automatycznie. W trakcie obliczania potrąceń na liście zasadniczej program pobiera dane z rejestru zleceń.

Pobierz wersję PDF

Obejrzyj film

Poznaj wszystkie moduły systemu Veritum ERP

Kadry i Płace

 

Gospodarka Magazynowa

 

Sprzedaż

 

Usługi

 

Transport i Spedycja

 

Finanse i Księgowość

 

Środki Trwałe

 

Zarządzanie Relacjami z Klientami