Finanse i księgowość

Automatyzacja wykonywania wielu operacji księgowych

Moduł Finanse i Księgowość prowadzi księgi rachunkowe przedsiębiorstwa oraz wspomaga zarządzanie firmą. Realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe: rejestrację obrotów, automatyczne dekretowanie faktur, rozliczanie kosztów, sporządzanie sprawozdań. Dostarcza danych do pełnej analizy przychodów i kosztów firmy wg różnorodnych kryteriów. Prowadzi rozrachunki z kontrahentami w złotówkach oraz w walutach obcych. Umożliwia pełną obsługę rozliczeń VAT. Moduł Finanse i Księgowość może pracować w przedsiębiorstwach różnych branż.

Podsystem ten prowadzi raporty kasowe i bankowe w PLN oraz w walutach obcych. Wymienia dane z systemami bankowymi zarówno przekazując przelewy jak i przyjmując potwierdzenia zapłat.

Dla małych przedsiębiorstw i biur rachunkowych dostępna jest wersja systemu zawierająca PODATKOWĄ KSIĘGĘ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Zalety podsystemu

 • Szybkie uzyskiwanie informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa dzięki temu, że księgi rachunkowe aktualizowane są na bieżąco w trakcie wprowadzania lub generowania dekretów
 • Księgowanie może odbywać się równocześnie w kilku okresach sprawozdawczych
 • Dowolny rok sprawozdawczy – nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym
 • Wzory dekretów powtarzalnych
 • Własne algorytmy dekretacji i przeksięgowań
 • Automatyzacja wykonywania wielu operacji księgowych
 • Możliwość samodzielnego dodawania własnych zestawień i sprawozdań oraz modyfikowania dokumentów standardowych systemu
 • Współpraca z innymi systemami poprzez importy i eksporty danych
 • Łatwość dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb użytkownika
 • Wielopoziomowy system uprawnień i dostępów do poszczególnych opcji systemu
 • Wygodny interfejs zapewniający prostotę obsługi systemu

Moduły podsystemu

01 Księga główna

Rejestruje obroty księgowe i prowadzi salda kont analitycznych i syntetycznych. Bazuje na zakładowym planie kont wprowadzonym przez użytkownika. Plan kont może współpracować z wieloma kartotekami systemu: kartoteką kontrahentów, pracowników, zleceń, pojazdów oraz dowolnych nośników własnych. Moduł emituje zestawienia obrotów i sald, księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych, a także dziennik księgowań. Umożliwia otrzymanie wielu zestawień, które stanowią pełną dokumentację księgową przedsiębiorstwa oraz dają obraz działalności firmy w różnych przekrojach.

02 Rejestr zakupu i sprzedaży

W rejestrze zakupu ewidencjonowane są faktury dotyczące wszystkich zakupów przedsiębiorstwa. Program klasyfikuje dane dotyczące zakupu wg kryteriów niezbędnych do rozliczenia VAT-u oraz innych potrzeb użytkownika: wg dostawców, rodzajów zakupu, operacji zakupu itp. Do wybranych faktur zakupu mogą być tworzone automatycznie faktury wewnętrzne. Rejestr zakupu może współpracować z podsystemem Gospodarka Magazynowa – dostawy niefakturowane i towary w drodze. W rejestrze sprzedaży ujęte są wszystkie faktury wystawione w przedsiębiorstwie przy pomocy innych podsystemów Veritum. Można również wprowadzić do rejestru faktury wystawione poza systemem. Program wystawia również faktury VAT RR oraz noty korygujące. Faktury w rejestrach są automatycznie dekretowane wg określonych algorytmów. Na podstawie danych wprowadzonych do rejestrów tworzona jest automatycznie deklaracja VAT-7 (również w wersji elektronicznej) oraz deklaracja VAT-UE.

03 Kasa i bank

Moduł kasa i bank prowadzi salda kas i rachunków bankowych, drukuje raporty kasowe i bankowe oraz dokumenty KP i KW. Wprowadzając zapłaty od lub dla kontrahentów można wskazać faktury, których dotyczy zapłata, co spowoduje ich automatyczne rozliczenie. Dla kas walut obcych rozchód waluty może być realizowany po kursie rzeczywistym (metoda FIFO).

04 Rozrachunki

Moduł śledzi stan rozliczeń z kontrahentami i pracownikami. Umożliwia windykację należności poprzez emisję monitów do zapłaty oraz not odsetkowych. Dokonuje kompensat należności z zobowiązaniami. Ułatwia regulowanie zobowiązań poprzez wystawianie zbiorczych poleceń przelewu (wydruk lub plik dla różnych systemów bankowych). Dla rozrachunków w walucie obcej wylicza różnice kursowe bieżące oraz na dzień bilansowy. Odsetki mogą być obliczane od zapłaconych po terminie należności oraz na dowolny dzień od niezapłaconych transakcji rozrachunkowych. Istnieje możliwość obliczania odsetek od zobowiązań podatkowych. Program wystawia potwierdzenia sald i specyfikacje do nich. Emituje różne zestawienia dotyczące transakcji rozrachunkowych, np. struktura niezapłaconych należności i zobowiązań wg okresów powstania lub ilości dni przeterminowania, przewidywane we wskazanym okresie płatności i inne.

05 Rachunek kosztów

System obsługuje różne warianty księgowania kosztów: dekrety łączne dla kont zespołów 4 i 5, wprowadzanie tylko kont zespołu 5 – zapisów na kontach zespołu 4 program dokona automatycznie wykorzystując przypisane w planie kont do kont zespołu 5 konta zespołu 4 oraz odwrotnie wprowadzanie tylko kont zespołu 4, zespół 5 automatycznie. Moduł prowadzi kartotekę kosztów rozliczanych okresowo i dokonuje rozliczeń międzyokresowych. Umożliwia też automatyczne rozksięgowanie kosztów złożonych wg różnych kluczy rozliczeniowych: obrotów na kontach lub też danych wprowadzonych z zewnątrz za pomocą zdefiniowanych algorytmów rozliczania kosztów (np. rozliczenie paliwa). Można zdefiniować algorytmy przeksięgowań miesięcznych oraz rocznych. Dostępnych jest szereg zestawień: koszty wg rodzajów, miejsc powstania kosztów, pojazdów, zleceń, nośników własnych i inne.

06 Sprawozdawczość

Moduł emituje sprawozdania standardowe (Bilans, Rachunek zysków i strat, Rachunek przepływów pieniężnych, F-01 i inne) oraz własne zdefiniowane przez użytkownika. Umożliwia eksport wierszy sprawozdania do programu Excel, emisję wykresu obrotów dowolnej kategorii ujętej w sprawozdaniu. Dostarcza zestawień będących specyfikacją do dowolnego sprawozdania. Może współpracować z wprowadzonym planem przychodów i kosztów.

07 Delegacje

Moduł rejestruje wszelkie koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, wylicza automatycznie diety. Współpracuje z modułami: Kasa – w zakresie wypłat kosztów delegacji i zaliczek, Rejestr Zakupu – w zakresie dokonanych zakupów oraz Karty Drogowe – dla delegacji kierowców. Koszty mogą być ewidencjonowane w PLN oraz w walutach obcych. Moduł prowadzi tabelę odległości oraz kartotekę pojazdów prywatnych pracowników.

Pobierz wersję PDF

Poznaj wszystkie moduły systemu Veritum ERP

Kadry i Płace

 

Gospodarka Magazynowa

 

Sprzedaż

 

Usługi

 

Transport i Spedycja

 

Finanse i Księgowość

 

Środki Trwałe

 

Zarządzanie Relacjami z Klientami