Aktualizacja podsystemu Kadry i Płace pod kątem ograniczenia składki zdrowotnej do wysokości podatku według regulacji mających zastosowanie do dnia 31.12.2021 r. ·

W ramach nowych regulacji podatkowych, obowiązujących od lipca bieżącego roku, w systemie VeritumXL 2.6.3 emisja 1, zostało wyłączone z zastosowania ograniczenie składki zdrowotnej do kwoty odpowiadającej kwocie hipotetycznej zaliczki na podatek dochodowy obliczanej na zasadach obowiązujących na koniec ubiegłego roku.

Ograniczenie składki zdrowotnej dotyczy niższych przychodów wynikających z zatrudnienia na niepełny wymiar czasu pracy, nieprzepracowania pełnego miesiąca i innych. Zasadę tą należy również stosować w celu obliczenia hipotetycznej zaliczki u osób, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 148 i 152-154 ustawy o pdof (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.), czyli korzystających z tzw. ulgi dla młodych, na powrót, dla rodzin wielodzietnych oraz aktywnych zawodowo osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

W wersji systemu VeritumXL 2.6.3 emisja 2 z 30 czerwca 2022 roku poprawka ta została ujęta zgodnie z obowiązującymi przepisami i interpretacją Informacji Podatkowej oraz przez ZUS.

Zalecana jest aktualizacja wersji VeritumXL 2.6.3 do emisji 2 z dnia 30 czerwca 2022 r., już dostępnej w naszej strefie klienta.

Poznaj nas bliżej