Biała lista podatników VAT, określająca aktualny status podatnika w świetle podatku VAT – weryfikacja czynnych podatników VAT w systemie księgowym. ·

Czym jest biała lista podatników VAT?

1 września 2019 roku obowiązywać zaczęła tzw. biała lista podatników VAT, jest to ogólnodostępna, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej bezpłatna baza danych, która umożliwia weryfikację kontrahentów i zawiera przydatne informacje, jak numer rachunku bankowego. Biała lista zawiera informacje:

– o podmiotach zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmioty którym rejestracja została przywrócona

– o podmiotach, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji, albo które zostały wykreślone z rejestru jako podatników VAT

Lista ta jest prowadzona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej i jest na bieżąco aktualizowana, raz na dobę, w każdy dzień roboczy.

Numery rachunków bankowych na białej liście podatników VAT

Na białej liście powinien znajdować się każdy podatnik VAT czynny z przypisanym do niego rachunkiem bankowym, który jest jego firmowym. Nazywanym również rachunkiem rozliczeniowym.

Ustawodawca nakłada na przedsiębiorców obowiązek sprawdzania numeru rozliczeniowego kontrahenta z białą listą przed dokonaniem transakcji. Obowiązkowo płaci się na rachunek widoczny na wykazie podatników VAT wtedy tylko gdy zostaną spełnione następujące warunki: 

transakcja, z którą związana jest płatność przekracza 15 000 zł

– jest ona potwierdzona fakturą wystawioną przez czynnego podatnika VAT

Sankcje za korzystanie z rachunku spoza białej listy podatników VAT

Wpłata na inny rachunek niż ten wskazany na białej liście kwotę powyżej 15 000 zł od 1 stycznia 2020 r. podlegała sankcjom:

– nie można poniesionego wydatku zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w ramach podatku dochodowego

– nabywca ponosi solidarną odpowiedzialność ze sprzedawcą w ramach podatku VAT

W sytuacji dokonania zapłaty 15 000 zł na inny rachunek niż ten wskazany na białej liście, podatnik może w ciągu 3 dni roboczych złożyć, we właściwym dla kontrahenta urzędzie skarbowym, odpowiednie pismo, co umożliwi zaliczenie kwoty objętej płatnością do kosztów prowadzenia działalności.

Jak weryfikować czynnych podatników VAT w systemie ERP Veritum?

Weryfikację czynnych podatników VAT możemy wykonać z kilku poziomów:

– w Kartotece Kontrahentów, na zakładce Banki: przy zakładaniu nowego kontrahenta można zweryfikować konto bankowe i sprawdzić, czy rachunek znajduje się na białej liście. Dostępna jest weryfikacja wszystkich kont (wskazane na obrazie poniżej) lub jednego wybranego z zakładki Banki. Rachunki zweryfikowane pozytywnie oznaczone są zielonym kolorem

– zbiorcze polecenie przelewu: sprawdzenie występowania kont na białej liście można wykonać również z tego poziomu, co zapewnia szybką i syntetyczną kontrolę. W ustawieniach wybiera się sposób sprawdzania, wskazując jedną z dwóch opcji:

  • w serwisie API (dostęp limitowany) – można sprawdzić kilka razy w ciągu doby, po tym dostęp jest blokowany do następnego dnia
  • w pobranym pliku płaskim (bez limitu), pobranym ze strony Ministerstwa Finansów, skopiowanym do wskazanego folderu, wszystkie sprawdzenia w bieżącym dniu dokonują się na podstawie pobranego pliku

– z pozycji Rejestr Zakupu: po wprowadzeniu faktury do Rejestru Zakupów, przy pozycji banku również sprawdzić można, czy podane konto występuje na białej liście

Poznaj nas bliżej