Dostępna do pobrania najnowsza wersja VeritumXL 3.0.10.

Przedstawiamy czego zmiany dotyczą:

Kadry i Płace

I. Kartoteka dodatków socjalnych:

Utworzenie nowej funkcjonalności – cyklicznie (comiesięczne) generowanie wybranych dodatków socjalnych na listę płac. Uwaga! W najbliższym czasie udostępnimy instrukcje uruchomienia.

II. Karty pracy mobilne:

Dodanie opcjonalnej kolumny do siatki „Lista płac”

Finanse i Księgowość

I. Instalacja sprawozdań:

Obsługa sprawozdań z uwzględnieniem sprawozdań oznaczonych jako nieaktywne – przepisanie z poprzedniego roku tylko aktywnych; przepisanie wierszy do wyboru z aktywnego czy nie.

II. VAT:

 1. VAT wg rejestrów
Rozszerzenie informacji dla paragonów o:
– faktury wystawione do paragonów /netto i VAT/
– paragony bez faktur /netto i VAT/

2. Proporcje sprzedaży
– dodano kolumnę: VAT naliczony nie podlegający odliczeniu w roku.
Jeśli Proporcja >=98% i kwota VAT naliczonego nie podlegającego odliczeniu w roku. jest <10000, to można stosować proporcję 100%

III. Sprawozdawczość:

1. CIT-8 – wersja 33 wraz z załącznikami CIT/80, CIT-M, CIT-BR, CIT-PD, CIT-D, WW. Należy zaimportować wiersze w/w sprawozdań z dostarczonych plików xml.
2. CIT-ST jako oddzielne sprawozdanie – już nie jest załącznikiem do CIT-8.
Uwaga! należy do wykazu sprawozdań dopisać sprawozdanie o symbolu CIT-ST
3. e-Sprawozdanie finansowe na zakładce: Dodatkowe informacje dotyczące podatku dochodowego dodano przycisk:
Operacje na wierszach – zawierające funkcje:
– Dopisz wymagane wiersze bez wartości
– Dopisz wiersze z wartościami z ubiegłego roku
– Skasuj wszystkie wiersze

IV. Wielozakładowość:

Umożliwiono przypisanie operacji zakupu oraz operacji kasowych i bankowych do poszczególnych zakładów. Operacje nie przypisane do żadnego zakładu, dostępne są dla wszystkich zakładów.
Program sprawdza zgodność wybranej operacji z przypisanym zakładem.

V. Operacje zakupu:

Dodano możliwość przypisania  do operacji zakupu informacji o rodzaju ŚT. Po wprowadzeniu operacji, program podpowiada rodzaj ŚT  przypisany do operacji:

    S – samochód osobowy lub o ładowności mniejszej niż określona w art. 86

    N – nieruchomość

    A – ŚT amortyzowany w czasie nie będący nieruchomością i nowym środkiem transportowym

    P – pozostałe zakupy – nie ŚT

Gospodarka Magazynowa

Kontrola pod przyciskiem Akceptacji w zamówieniach wewnętrznych z komunikatem umożliwiającym akceptacje bądź rezygnację.

Kontrola pozycji zamówienia – ilości na stanie, zamówionej w stosunku do ilości maksymalnej.

„Na bieżącym zamówieniu występują pozycje, których zatwierdzenie spowoduje przekroczenie stanu maksymalnego. Czy na pewno chcesz zaakceptować zamówienie.”

Środki Trwałe

I. Środki trwałe:

Komisje inwentaryzacyjne w ŚT i Wyposażeniu: dodano możliwość wprowadzenia dla każdej inwentury członków komisji inwentaryzacyjnych

II.  ŚT – własne zakładki

Dodano możliwość zdefiniowania własnych tabel do wprowadzania dodatkowych danych dotyczących poszczególnych środków trwałych.

Instalacja:
Okno: Dane instalacyjne ŚT – zakładka „Własne zakładki”.
Zakładka zawiera kolejne 2 zakładki:
– zakładki danych zbiorów – należy określić nazwy tabel z danymi
– struktury tabel – określić strukturę wprowadzonych tabel wprowadzić pola
Po wprowadzeniu struktury na zakładce „zakładki danych zbiorów” należy określić sposób obsługi
nowych tabel: czy wprowadzanie tylko w siatce, czy również dostępny panel z danymi. Jeśli panel, to wymagane określenie położenia pól na panelu.

Wprowadzanie danych:
Okno-Kartoteka – przycisk Dane. W otwartym oknie pojawi się zakładka: „Dane Inne” zawierająca
obsługę tabel określonych w instalacji.
Dostępne będą tylko te tabele, dla których określono, że są włączone do przetwarzania.

Zlecenia usługowe

Możliwość korzystania z podpowiedzi dla nazw zleceń.  Słownik buduje się w oknie Parametry instalacyjne -> Nazwy zleceń.

CRM

Zadania: Przy tworzeniu zlecenia usługowego z zadania, do Uwag w zleceniu jest możliwość przekazania treści zadania.

 Pisma przychodzące: Gdy do pisma podłączony jest dokument FILESTREAM, przy przekazywaniu dokumentu następuje kontrola, czy użytkownik będzie miał dostęp do poszczególnych dokumentów.

Administracja

  1. List przewozowy: Nowa, opcjonalna kolumna na siatce dokumentów magazynowych, zawierająca adres miejsca lub kontrahenta z dokumentu magazynowego.
  2. Importy definiowane: Możliwość nadawania uprawnienia dla użytkownika: tylko import (brak możliwości zmiany definicji), lub pełny dostęp (możliwość zmiany definicji).
  3. Lista kontrahentów: Możliwość pokazania na siatce kolumny „Postać faktury”.
  4. Użytkownicy: Dodanie kontroli przy dopisywaniu osoby, czy taka osoba nie jest już powiązana z innym użytkownikiem.

 

Poznaj nas bliżej