Publikacja wersji do rozliczeń podatkowych za rok 2022 ·

Kadry i Płace

Udostępnione zostały nowe formularze deklaracji podatkowych za rok 2022 zgodnie z obowiązującą strukturą e-deklaracji.

Zastosowany został nowy silnik generowania danych rozliczeniowych i opiera się na aktywnych formularzach PDF ze strony Ministerstwa Finansów, co w znaczny sposób ograniczy różnice pomiędzy wydrukiem formularza a danymi przekazywanymi do Urzędów Skarbowych za pomocą e-deklaracji.

Finanse i Ksiegowość

Rozrachunki: ePliki dla kompensat

W oknie Kompensaty wg rejestrów dodano obsługę e-plików. Nowa funkcjonalność umożliwia wysyłkę e-maili do wskazanych kontrahentów z informacją o dokonanych kompensatach należności i zobowiązań. Do e-maila zostanie dołączone zestawienie w formie pdf. W programie VeritumSerwis należy zdefiniować co najmniej jeden rejestr dla kompensat, okno Serwis – Rejestry ePlików. Nazwa rejestru musi zaczynać się od łańcucha znaków: Kompen, np. Kompensaty lub Kompensaty w zł itp. Do rejestru należy przypisać symbol dokumentu – zestawienia, które ma zostać wysłane jako załącznik do e-maila. Musi to być zestawienie typu formularz, np. #FK#KOMZL

Ikonka e-pliki na panelu sterującym umożliwia emisję e-maili z załącznikiem dla:

– bieżącej pozycji
– kompensat utworzonych w dniu /podana data kompensaty/
– do pozycji, do których jeszcze nie utworzono e-plików
– dla pozycji zaznaczonych

Rozszerzono zakres kolumn wyświetlanych w siatce o pola:

– czy kontrahent wyraził zgodę na e-pliki
– czy dla kontrahenta ma być tworzony e-plik z kompensatą
– czy automatyczna wysyłka e-maila po utworzeniu
– data ostatniego e-pliku

Sprzedaż

Załączniki do eFaktur

Rozbudowano obsługę dopisywania załączników do faktury – dodano nową funkcję „Dopisz istniejący dokument” umożliwiającą dopisywanie załącznika bezpośrednio do sprzedaży (z pominięciem kartoteki). Włączenie funkcji dostępne w parametrach instalacyjnych kartoteki „Załączniki do eFaktur”.

Obsługa kosztów transportu

Dodano możliwość kontroli i podpowiedzi kosztów transportu podczas zatwierdzania sprzedaży zawierających towary. Włączenie obsługi odbywa się w parametrach instalacyjnych podsystemu SP (dodatkowa zakładka „Koszty transportu”). Można podać różne rodzaje transportu wraz z przypisanymi kodami usług oraz ich cenami. W przypadku instalacji wielooddziałowej, istnieje możliwość rozdzielenia danych instalacyjnych wg symboli oddziałów. Jeżeli podział na oddziały nie występuje, w symbol oddziału należy wpisać znak „*” /gwiazdka. Podczas zatwierdzania sprzedaży wykonywana jest kontrola, czy wartość towarów jest poniżej ustalonej wartości minimalnej – w takiej sytuacji program proponuje dopisanie usługi transportowej (udostępnia help z danych instalacyjnych) jako kolejnej pozycji do specyfikacji sprzedaży.

Usługi

Obsługa codzienna

Dodano nową funkcjonalność „Obsługa codzienna” – jest dostępna w ramach licencji US02. Włączenie obsługi codziennej odbywa się w parametrach instalacyjnych – należy włączyć okno do jej obsługi oraz wybrać kryterium podziału czynności. Po ponownym uruchomieniu programu, w menu podsystemu US dostępne będą okna:
– US-System -> Czynności obsługi codziennej
– Zlecenia -> Obsługa codzienna pojazdów.

W pierwszej kolejności należy wprowadzić listę wykonywanych czynności (wg wybranego kryterium). Podczas dopisywania kolejnych obsług pojazdów (wystarczy wprowadzić pojazd i kierowcę), system automatycznie dopisze listę czynności przewidzianą do wykonania. Po potwierdzeniu wszystkich czynności z listy, automatycznie obsługa zostanie odnotowana jako zakończona. Jeżeli do obsługi wprowadzono usterki, dostępna jest funkcja utworzenia zgłoszenia serwisowego do którego przepisane zostaną wszystkie wprowadzone usterki – dalsza obsługa w zgłoszeniu serwisowym (można się na nie przełączyć).

Użytkownicy

Możliwość włączania i wyłączania stylu graficznego na poziomie uzytkownika

Poznaj nas bliżej