Grafik Pracy Kierowców

Planowanie pracy oraz bieżącej dyspozycji w przewozach osobowych

Grafik Pracy Kierowców jest elementem składowym podsystemu Transport. Służy do planowania pracy kierowców i pojazdów oraz bieżącej dyspozycji w trakcie realizacji zadań.

W grafiku obsługiwane są wszystkie rodzaje przewozów: komunikacja miejska, przewozy regionalne i przewozy dalekobieżne. Grafik Pracy Kierowców planuje prace w oparciu o zdefiniowane wcześniej kursy i zlecenia, a efektem końcowym działania grafiku, obok planu pracy, jest utworzony zestaw kart drogowych oraz kart pracy. Na ich podstawie można rozliczać zarówno wykonaną prace przewozową jak i czas pracy kierowców.

Zalety podsystemu

 • Kompleksowe rozwiązanie do planowania i bieżącej dyspozycji w realizacji wszelkiego rodzaju przewozów osobowych.
 • Klika postaci grafiku odpowiednio do planowania całego miesiąca (dowolnego okresu), planowania jednego dnia pracy oraz bieżącej dyspozycji.
 • Automatyczne tworzenie kart pracy kierowców – bezpośrednio z grafiku lub pośrednio przez karty drogowe. Zapewnia to pełną ewidencję czasu pracy kierowców – możliwość dalszych rozliczeń i naliczania wynagrodzeń.
 • Automatyczne tworzenie kompletu zadań przewozowych w oparciu o opisane w podsystemie Transport kursy i zlecenia – zarówno zlecenia powtarzalne (rozkład jazdy, przewozy zamknięte) jak i pojedyncze (wynajmy). Możliwość korekty zaplanowanych zadań oraz tworzenia zadań roboczych, przeorganizowujących w danym dniu sposób realizacji zleceń.
 • Możliwość ręcznego, półautomatycznego, a nawet w pełni automatycznego tworzenia grafiku. Możliwość planowania brygad.
 • Zoptymalizowane pod potrzeby komunikacji dalekobieżnej i regionalnej rozwiązania do prowadzenia bieżącej dyspozycji: zadania wyświetlane w formie graficznej, wyszukiwanie przerw w trakcie których można realizować dodatkowe, krótkie zlecenia.
 • Zoptymalizowane pod potrzeby komunikacji miejskiej rozwiązania do prowadzenia bieżącej dyspozycji: dostosowany do specyfiki pracy panel dyspozytora, łatwa i szybka możliwość drobnych korekt w kartach drogowych oraz odnotowywania podmian i awarii.

Moduły podsystemu

Moduł prowadzi i udostępnia rejestr danych osobowych wszystkich zatrudnionych pracowników oraz innych osób współpracujących (adresy, konta bankowe, tytuły ubezpieczeń, dane kierowcy, umowy).

01 Kartoteka kierowców

Kartoteka kierowców jest tworzona w oparciu o kartotekę pracowników, prowadzoną w module Kadry. Do zgromadzonych już tam danych osobowych dopisywana jest niewielka ilość potrzebnych do budowania grafiku informacji. Najważniejszą z nich jest tzw. grupa grafiku. Grupy grafiku są przypisywane kierowcom, pojazdom i zleceniem i stanowią pierwszy mechanizm kojarzenia ze sobą tych podmiotów.

02 Kartoteka pojazdów

Kartoteka pojazdów jest wykorzystywana przez wiele modułów systemu Veritum ERP. Na rzecz grafiku dopisuje się w kartotece pojazdów: grupę grafiku, cechy szczególne (np. wyposażenie ViaTool) i inne elementy ułatwiające planowanie – jak np. stałe obsady pojazdów.

03 Kursy i zlecenia

Kartoteki kursów oraz zleceń stanowią podstawowe komponenty do budowy grafiku. Mogą one być tworzone ręcznie w Veritum lub też być wynikiem dowolnego importu z systemu zewnętrznego. Kursy są zaopatrzone w czas ich realizacji, dokładną trasę oraz kalendarz dni, w których są realizowane.

Zlecenia mogą być powtarzalne – będą budowane z kursów i przejmą ich terminy realizacji. Można również budować zlecenia powtarzalne dla przewozów zamkniętych, a także jednorazowe zlecenia wynajmów.

Zlecenia oznacza się różnymi służącymi do rozliczeń symbolami (miejsce planowania kosztów, symbol usługi itd.), a dla celów planowania grupą grafiku.

04 Rodzaje grafików

Dostępne są następujące rodzaje grafików:

 • grafik roboczy – służy do wstępnego definiowania typowych sposobów realizacji prac,
 • grafik projektowy – najczęściej realizowany jako plan pracy miesiąca,
 • grafik główny (produkcyjny) – grafik przyjęty do realizacji w zadanym okresie (najczęściej miesiąca), modyfikowany w trakcie bieżącej realizacji; posiada dwa dodatkowe widoki (inna organizacja ekranu),
 • grafik dyspozytora – wspomagający bieżącą dyspozycję dyspozytora w komunikacji dalekobieżnej i regionalnej,
 • grafik dzienny – wspomagający bieżącą dyspozycję dyspozytora w komunikacji miejskiej.

Grafiki przetwarza się z ograniczeniem do jednej lub kilku na raz wybranych grup grafiku.

05 Automatyczne budowanie grafiku

Program może całkowicie automatycznie zbudować grafik dla jednej lub kilku wybranych na raz grup grafiku. Aby to było efektywne koniecznym jest przypisanie kierowcom oraz zleceniom dodatkowych cech:

 • klasy pojazdy – np. wielkość autobusu,
 • podgrupy grafiku – połączenie zleceń o zbliżonym sposobie realizacji – np. zlecenia realizowane w ramach tej samej linii.

Program zapewni właściwy rozkład dni wolnych oraz zbuduje plan, starając się w ramach istniejących norm i ograniczeń równomiernie rozłożyć pracę.

06 Dzienny plan pracy

W dziennym planie pracy, prowadzonym nadal na grafiku głównym (lub też jego widoku dziennym bądź dyspozytora) dokonuje się ostatecznych zmian – korekta zadań oraz tworzenie zadań roboczych – a także przydziela się do zadań pojazdy. Przydział pojazdów można zautomatyzować poprzez stosowanie stałych obsad. Jednocześnie w całym systemie Veritum ERP prowadzona jest tabela rezerwacji pojazdów, pozwalająca uniknąć podwójnego przydziału lub też przydziału niesprawnego pojazdu. Tworzenie planu dziennego kończy wyemitowanie kompletu kart drogowych. Możliwe jest również ich wydrukowanie.

07 Bieżąca dyspozycja

Bieżąca dyspozycja jest prowadzona przy użyciu Grafiku Dyspozytora lub Grafiku Dziennego, ale zmiany w dyspozycji są już odnotowywane w kartach drogowych. Dostępna jest przy tym możliwość usunięcia karty drogowej, korekta zadania lub utworzenia zadania roboczego i ponowne wyemitowanie karty. Możliwe są podmiany pojazdów i/lub kierowców a także odnotowywanie awarii.

08 Rozliczenia

Po zweryfikowaniu wykonanych już kart drogowych system Veritum ERP dysponuje kompletem wykonanych jazd oraz kompletem wynikającym z kart drogowych kart pracy. Te ostatnie uzupełnia się jeszcze o karty pracy wynikające z zaplanowanych w grafiku działań, dla których nie wystawiono kart drogowych (np. dyżur na zajezdni). W efekcie powstaje ewidencja czasu pracy kierowcy – można ją uzupełniać ręcznie o karty pracy nie wygenerowane przez podsystem Transport.

Z kolei na podstawie odnotowanych jazd można opracować dowolne analizy. Można również dokonać rozliczeń z organizatorem przewozów, który zlecił realizacje poszczególnych kursów.

Pobierz wersję PDF