Zmiany dotyczą informacji uszczegóławiających w sprawozdawczości, przelewów elektronicznych, importu i eksportu sprzedaży, rozrachunków z kontrahentami i pracownikami oraz otwarcia nowego roku. Nową funkcjonalnością jest import z wpłatomatów do dokumentu księgowego. ·

Finanse i Księgowość

Otwarcie nowego roku

Dodano  możliwość określenia, czy w trakcie otwierania nowego roku przepisywać ze starego roku plan kont i sprawozdania

Sprawozdawczość

Dodano możliwość przepisania  informacji uszczegóławiających  do e-sprawozdania z ubiegłego roku w kilku wariantach

Dodano kasowanie zbiorcze informacji uszczegóławiających

Rozszerzono zakres pól wyświetlanych na ekranie w siatce dla informacji uszczegóławiających (kolumna: na koniec pop. roku) i w siatce dla obliczonego  sprawozdania  – kolumna symbol wiersza JPK

Przepisywanie sprawozdań z ubiegłego roku – dodano możliwość wyboru (zaznaczanie wskazanych sprawozdań)

Przelewy elektroniczne

W trakcie tworzenia przelewów elektronicznych jest wybór:
– pliki tworzone w folderze określonym przy definicji standardu przelewu elektronicznego
– pliki tworzone w folderze określonym przez użytkownika w momencie tworzenia przelewu

Dodano  zapamiętanie folderu, dla wariantu 2

Eksport/import  sprzedaży

Z plików w standardzie System-1 dodano  export / import:

–  informacji o płatniku

–  pól  numer kontrahenta i numer płatnika z kartoteki kontrahentów. Jeśli numeracja kontrahentów jest wspólna w całej firmie, to kontrahent/płatnik bez NIP zostanie zapisany pod tym samym numerem kontrahenta

Rozrachunki  z kontrahentami i z pracownikami

Dodano możliwość wyboru kolorów  czcionki dla zaznaczenia

– pozycji przeterminowanych  co najmniej 30 dni

– pozycji przeterminowanych  co najmniej 7 dni a mniej niż 30

– pozostałych przeterminowanych

Kasa

Import zapłat na podstawie listów przewozowych. Korzystając z przycisku LP otwieramy  okno z danymi do zaznaczenia pozycji do importu. Dalej dopisujemy zaznaczone pozycje do kasy i tworzymy dekrety. Na koniec przechodzimy do rozliczenia zapłat z fakturami

Import z wpłatomatów

Nowością w Veritum wersji 2.5.1 jest import z wpłatomatów do dokumentu księgowego (wymaga licencji funkcjonalnej). Do działania importu potrzebne jest określenie danych instalacyjnych, czyli struktury pliku (folderu na pliki) oraz słownika  pracowników dokonujących wpłat. Przycisk do importu W+ znajduje się w oknie dekrety dostępnego z dokumentów księgowych

Poznaj nas bliżej