Począwszy od 1.01.2020 r. doszło do szeregu zmian w przepisach podatkowych, które wpływać będą na zasady opodatkowania, deklarowania i zapłaty podatku za 2020 r. w deklaracji CIT-8 składanej w 2021 r. Podatnicy składający deklaracje CIT-8 powinni zmiany te wprowadzać w deklaracji i rozliczeniach z organami skarbowymi. ·

CIT-WZ załącznik do CIT-8

W wersji Veritum 2.5.0 w sprawozdaniu CIT-8, załącznik do CIT-8 CIT/WZ (informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających/zwiększających podstawę opodatkowania, wynikających z transakcji handlowych), dodano przycisk „Dopisz” dopisujący wierzytelności i zobowiązania spełniające odpowiednie warunki i dopisane wcześniej w oknach „Koszty”, „Koszty i przychody a złe długi” – Korekty  kosztów, Korekta przychodów.

Deklaracja CIT/WZ związana jest z płatnościami nierzetelnymi, czyli nieterminowymi rozliczeniami po upływie 90 dni od daty określonej jako termin zapłaty na fakturze lub w umowie. W sytuacji, gdyby termin zapłaty był określony niezgodnie z zasadami ustalania maksymalnych terminów w transakcjach handlowych (zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom) między przedsiębiorcami, wówczas termin 90 dni liczyć należy od terminu zgodnego z tymi zasadami. CIT/WZ jest załącznikiem, który obowiązkowo przekazuje się razem z CIT-8 w przypadku zwiększenia podstawy opodatkowania lub zmniejszenia straty. W przypadku podatkowej grupy kapitałowej, nierzetelne płatności rozliczane są na załączniku CIT/WZG.

Prawo do wstecznego rozliczenia straty podatkowej

Przyspieszeniu uległa możliwość rozliczenia straty – dotyczy ona podatników, którzy ponieśli stratę w roku podatkowym:

a) rozpoczynającym się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a kończącym się po dniu 31 grudnia 2019 r.,

lub

b) rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 r. a kończącym przed dniem 1 stycznia 2021 r.

oraz dodatkowo uzyskali w roku podatkowym, o którym mowa w podpunktach a) lub b), przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym pierwszy rok podatkowy.

Podatnicy tacy mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty (nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł) dochód uzyskany w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym rozliczany rok podatkowy.

Strata nieodliczona zgodnie z powyższymi zasadami podlega odliczeniu według reguł ogólnych (z których korzystają wszyscy pozostali podatnicy) Reguła ogólna dopuszcza dwa rozwiązania:

  • obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo
  • obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł.

Nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Przelewy między przedsiębiorcami na rachunek z białej listy ograniczą koszty lub zwiększą przychody

Płatności o wartości przekraczającej 15.000 zł dokonywane pomiędzy przedsiębiorcami, gdzie otrzymujący płatność pozostaje podatnikiem VAT czynnym, powinny być prowadzone wyłącznie na rachunek zawarty w wykazie “biała lista”. W przypadku braku takiej formy zapłaty, kwota płatności nie stanie się kosztem podatkowym.

Do kosztów nie zalicza się płatności, która:

  • została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub
  • została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów – białej liście, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny, lub pomimo zawarcia na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” została ona dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.

Zapłata na rachunek inny niż z wykazu może zostać zaliczona do kosztów wyłącznie w przypadku zawiadomienia o tym w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu. Odpowiednio, oprócz zawiadomienia, rozliczenie kosztów może nastąpić, jeśli bank, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa lub podmiot będący wystawcą faktury, wraz z informacją o numerze rachunku do zapłaty, przekazali podatnikowi informację, że rachunek wskazany do zapłaty jest rachunkiem VAT, lub jeżeli transakcja została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, lub wynika z faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę.

U podatnika wystąpi przychód podatkowy w sytuacji, gdy podatnik dokonał zapłaty tej należności bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów – białej liście. Również w tym przypadku zgłoszenie w terminie 7 dni lub transakcja jest realizowana w warunkach jak powyżej w przypadku rozliczania.

Powyższe dotyczy podatnika, który na podstawie umowy zawartej z dostawcą towarów lub usługodawcą – podatnikiem VAT czynny albo z nabywcą towarów lub usługobiorcą – jest obowiązany do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i do przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy.

Po więcej informacji o zmianach podatkowych zapraszam do odwiedzenia kategorii: Finanse i Księgowość.

Poznaj nas bliżej